Ortofoto är en centralprojecerad flygbild enligt en kartprojektion, det blir då möjligt att mäta vinklar och längder i ortofotot. Den ursprungliga bilden behöver sträckas och anpassas efter fasta kända markpunkter som finns markerade på marken. Markpunkterna definieras i kartprojektionens koordinater för x,y och höjd.

Planering av flygning

Flygningen planeras i UgCS. UAV, kamera, objektiv, flyghöjd, och yta ritas upp. Markpunkter placeras ut mäts in med ett RTK-GNNS instrument.

Under flygningen

UAV:en flyger den uppladade rutten och samtidigt registrerar kamera bilder tillsammans med data om exakt position i x,y, höjd, bäring och lutningar

Efter flygningen

Flygbilderna och flygdata tankas över från kameran och laddas in i UgCS mapper. Markpunkterna identiferas på bilderna med koordinater, därefter skapas en ny bild med alla de sammanslagna bilderna. Den nya bilden är då ett Ortofoto som är mätbart. Träd och byggnader kommer att missbildas ju längre ut i bildkant de kommer. Med stort överlapp mellan flygbilderna kan programmet använda pixelvärden för en koordinat som är närmast bildcentrum, då blir felen mindre.

Kontakt

Kontakta mig